پارسنامه

تست

سلام چرا؟ قیمت \(4\)تا گلابی برابر است با: \[4\times300=1200.\] پس اگر \(4\)تا گلابی بخریم، آنگاه مجموع قیمت \(3\) میوهٔ دیگر باید برابر باشد با: \[2600-1200=1400.\] این \(3\) میوه می‌تواند \(2\)تا پرتقال و \(1\) سیب باشد: \[2\times500+1\times400=1400.\] پس این \(9\)تا میوه می‌توانند \(4\)تا گلابی، \(3\)تا پرتقال، و \(2\)تا سیب باشند: \[\begin{aligned}&4\times300+3\times500+2\times400\\&=1200+1500+800\\&=3500.\end{aligned}\]

تست Read More »

پیمایش به بالا